Chief Executive Officers

Benish Fatimah Sahi
Aug 2020 - To Date
Shahinshah Faisal Azim
Dec 2019 - Jul 2020
Sohail Anwar Choudhary
Mar 2015 - Nov 2019